Jaarverslag 2019  

 
 
 
Dierenhulp
 

Lieve dierenvrienden,

Het doel van Stichting Dierenhulp is een diervriendelijke maatschappij waarin mensen en dieren in harmonie met elkaar leven. Dieren behoren met respect te worden behandeld als zelfstandige wezens met gevoel en bewustzijn. Hun eigenwaarde staat voorop, los van de nutswaarde die ze voor mensen bezitten. Samen met onze donateurs zetten wij ons hiervoor in, waarbij wij opkomen voor de veelal zwaksten in elke samenleving.


Het aantal mensen dat ons een warm hart toedracht groeit. En dat is van belang omdat we enkel met meer donateurs ook meer voor dieren kunnen doen. Regelmatig horen wij dat men het kleinschalige karakter prettig vindt. Korte lijnen, bereikbaarheid en de duidelijkheid. Stichting Dierenhulp heeft daarnaast zeer trouwe donateurs. Velen zijn al ruim 20 jaar donateur van ons maar ook sponsoren uit het begin zijn er nog altijd. Dat maakt ons blij mede omdat het aantoont dat men vertrouwen in ons en onze aanpak heeft.

Mark Erwin Vos, Initiatiefnemer Stichting Dierenhulp.

 
 

Drie kerntaken

Het is onze missie om het welzijn van dieren zo optimaal mogelijk te bevorderen. We geloven dat werken aan dierenwelzijn niet alleen ten goede komt aan dieren, maar ook aan mensen en daarmee aan de maatschappij als geheel. Zowel mens als dieren hebben rechten al worden de rechten van dieren vaak als ondergeschoven kindje gezien. Aan ons de taak deze dieren een stem te geven. Hiervoor gebruiken wij onze contacten lokaal als internationaal. In politiek Den Haag komen wij regelmatig voorbij om aandacht te vragen voor dieren en hun rechten die vaak door de Nederlandse politiek eveneens genegeerd worden.

1) Helpen
In de ruim 23 jaar dat Stichting Dierenhulp bestaat, heeft de noodhulp aan dieren altijd een sleutelrol vervuld. Onze vrijwilligers hebben veel dieren van straat gered en naar de dierenarts vervoerd. jaarlijks duizenden gewonde en zwervende dieren die gesteriliseerd of terug naar de eigenaar gingen of voor adoptie in aanmerking kwamen. Dierenleed voorkomen was hierbij altijd de belangrijkste drijfveer. Maar ook wordt steun gegeven aan de bevolking via voorlichting over omgang met dieren. Hun huisvesting en vooral bescherming van hun rechten. Te vaak zien we situaties waar het dier verstoten is van vers drinkwater, een plek om te schuilen tegen zon en regen. En de bewegingsvrijheid van het dier, dat vaak aan zware metalen kettingen gehouden wordt. Stichting Dierenhulp heeft geen bevoegdheid om zelf op te treden en zal dus bij elke geconstateerde overtreding de hulp in moeten roepen van de lokale politie. Gelukkig verloopt de samenwerking met het KPCN elk jaar beter en daar profiteren dieren van.

Steriliseren en castreren
Steriliseren en castreren van dieren blijft ons speerpunt omdat dit het probleem direct bij de bron aanpakt. Het is niet enkel zeer effectief gebleken maar ook zeer diervriendelijk omdat zwerfdierpopulaties langs natuurlijke weg zullen afnemen. Deze blauwdruk heeft zich sinds de start van Stichting Dierenhulp in 1996 bewezen. Steriliseren is geen kortetermijnvisie. Er zal gedurende een flink aantal jaren doorgepakt moeten worden wil men de controle krijgen over deze populaties. Daarbij steriliseert en castreert Dierenhulp gratis aangezien de doelgroep uit de armere bevolking groepen bestaat. Een wezenlijke bijdrage leveren aan dit project vergt een minimale tijdspanne van 10 tot 15 jaar waarbij jaarlijks deze ingreep uitgevoerd dient te worden.

Ter illustratie een teefje met een levensverwachting van 10 jaar zorgt in haar leven voor ruim 50.000 nakomelingen. Dit omdat de eerste worp binnen 12 maanden geslachtsrijp is en zich kan voortplanten. In het tweede jaar zijn dus 64 dieren geslachtrijp met een nestje bestaand uit 8 dieren zijn dit eind van jaar twee al 512 dieren die zich voortplanten het derde jaar 4.096 etc. Waarbij rekening is gehouden met een sterftecijfer van 40% van deze dieren binnen het eerste levensjaar.

2) Opvangen
In samenwerking met andere organisaties kunnen we dieren huisvesten. Al dan niet tijdelijk. Maar ook bij de vrijwilligers thuis vinden dieren een veilig onderdak in situaties die we dagelijks tegenkomen. Dieren die door omstandigheden niet meer door hun eigenaar kunnen worden verzorgd. Naast medische hulp, een dak boven hun hoofd, voeding en eventuele gedragstraining, kunnen ze rekenen op de liefdevolle verzorging van onze medewerkers en vrijwilligers. Voor alle dieren zoeken we een nieuw thuis, in de meeste gevallen lukt dat gelukkig heel snel.

3) Beschermen
We beschermen dieren niet alleen door ze te vervoeren en onder- dak en verzorging te bieden, maar ook door ze een stem te geven. Onder de noemer ‘beïnvloeding’ proberen we overheid, politiek en andere maatschappelijke organisaties te bewegen om een diervriendelijker samenleving te bewerkstelligen. Met voorlichting, onder andere via social media, en educatie creëren we bewustzijn en stimuleren we consumenten en huis- dierbezitters om ook in het belang van het dier te handelen. Het bewustzijn is de eerste stap naar verbeteren. Als mensen zich meer bewust worden van de samenleving waarin ze leven en oog hebben voor de problemen dan is het aanbrengen van verbetering dichterbij. Begrip voor levende schepsels en het aanspreken van mensen vormen daarin de eerste stappen.

Wetgeving
De opgestelde nieuwe hondenverordening, tot stand gekomen door grote inspanningen van juristen, dierenartsen, enkele lokale politici en Stichting Dierenhulp blijft onze aandacht houden. Met name binnen het koninkrijk Nederland. Hiermee doelen we op de eilanden behorend tot de BES (Bonaire, St. Eustatius en Saba) en de autonome landen Aruba, Curacao en Sint-Maarten. Daar leven Nederlandse dieren die het recht hebben dezelfde bescherming te ontvangen dan de soortgenoten levend in Europees Nederland. Al denkt Minister Carola Schouten (Christen Unie) daar anders over. Per brief liet ze, gelijk al haar voorgangers, weten dat deze bescherming een taak en zaak zijn van de lokale eilandbesturen. Anders gezegd de Minister maakt zich er makkelijk vanaf met dat zinnetje. In onze optiek de reinste discriminatie van Nederlandse dieren die toevallig 7500 km verderop leven. Met name daar waar het de BES betreft, deze drie eilanden zijn een bijzondere gemeente van Nederland.

Het zijn deze kerntaken die ons succesvol maken gesteund door onze donateurs en sponsoren als organisatie zonder winstoogmerk opkomend voor de rechten van dieren. Om dit belangrijke werk te financieren, werven we giften bij particulieren en bedrijven én werken we samen met (maatschappelijke) partners, bedrijfsleven en .

 
 

Extra toelichting

Hier geven we graag wat extra uitleg bij een aantal zaken die belangrijk zijn en anders slechts weergegeven zouden worden in ‘droge’ cijfertjes.


Stichting Dierenhulp mag een wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding uitkeren aan de vrijwilligers. Deze vergoeding is onbelast voor de vrijwilliger die hem ontvangt en vervangt veel declaraties zoals reiskosten en telefoonkosten. Deze vrijwilligersvergoeding is maximaal 1.700 euro per jaar per vrijwilliger, dit is door de Nederlandse Belastingdienst zo bepaald.

Wij hebben zulke geweldige vrijwilligers dat dit bedrag door hen vrijwillig weer teruggestort wordt naar Stichting Dierenhulp. Uiteindelijk is het bedrag dat wij vergoeden aan onze vrijwilligers dus 0,00 euro per jaar. En hierdoor gaat ook het maximale uiteindelijk weer naar dieren toe. Waarbij de vrijwilliger die het bedrag weer terug geschonken heeft aan Stichting Dierenhulp wel gebruik mag maken van de opgave bij de Belastingdienst omdat het als een donatie gezien wordt.

Stichting Dierenhulp heeft verder een onbezoldigd bestuur en besteed ook daar geen euro aan. Dus geen dure managers of directeuren die van mening zijn dat ze jaarlijks recht hebben op gigantische salarissen en pensioenvoorzieningen. Daar doen we allemaal niet aan.

Stichting Dierenhulp heeft geen dure kantoren in bezit of in gebruik. En belegd geen geld in aandelen of ander onroerend goed zoals veel grote landelijke organisaties wel doen. Daar wordt nogal eens gedoneerd geld besteed aan onroerend goed of aandelen, terwijl het toch echt bedoeld is om de nood te ledigen. Ook geen leaseauto’s die ingezet worden. Elke vrijwilliger besteed zijn eigen tijd en gebruikt zijn/haar eigen auto aan de doelstellingen van Stichting Dierenhulp. Wij zijn dus een vrijwilligersorganisatie, zonder strijkstok! En dat is wel zo prettig om te weten. Want zo weet je waaraan je als donateur geeft.

Kosten
Het CBF hanteert een zeer flexibel en vrij interpreteerbaar percentage van maximaal 25% dat van elke euro besteed mag worden aan kosten voor de organisatie. Wij zitten daar ver onder en behaalden over het boekjaar 2019 amper 5%. Dus bij ons gaat van elke euro al 0,95 cent direct naar het doel. Terwijl bij die grote clubs met die hele dure CBF-erkenning dit maar 75 hoeft te zijn.

We blijven streven nog meer te besparen dit jaar waardoor nog meer van elke euro naar het doel, het helpen van dieren in nood, gaat. De regel die gehanteerd wordt door het CBF is daarnaast erg rekbaar. Zoals gezegd mag men 25% van elke euro besteden voor de eigen organisatie. Een voorbeeld organisatie A die 100.000 euro op jaarbasis ontvangt mag dus 25.000 euro voor het draaiend houden van de eigen organisatie besteden. Ter vergelijk een organisatie die een miljoen binnenhaalt mag dus al 250.000 euro besteden aan de organisatie. Wij zijn van mening dat het maximale naar de doelstellingen moet gaan van elke donatie. Wij hebben dat hele dure CBF dus niet nodig om verantwoord om te gaan met elke cent die binnenkomt. Immers de verantwoording die wij hebben namens onze donateurs nemen wij zeer serieus zo ook het vertrouwen dat de donateurs in ons stellen. En de jaarlijkse kosten die het CBF berekent, die eveneens niet mals zijn, daar doen we liever goede dingen mee.

 
 

Continuïteitsfonds

Het Continuïteitsfonds is bij bestuursvergadering bepaald waarbij unaniem gesteld is dat de verschillende projecten, evenals de werkorganisatie voor de duur van minimaal 5 jaar volledig werkend moet kunnen functioneren. Waarmee een waarborg wordt afgegeven door ons naar alle projecten en samenwerking partners en er bij een probleem dus niet gelijk paniek optreedt. Deze continuïteit is van groot belang omdat de projecten langlopend zijn en met name sterilisatie en castratie enkel nut heeft als een lange termijn visie aangehouden wordt.

Op basis van onze jarenlange praktijkervaring en beschikbare cijfers is op jaarbasis een bedrag van circa 140.000 euro noodzakelijk voor de verschillende projecten evenals de werkorganisatie in combinatie met controle op naleving afspraken evenals de publicitaire waarde van de organisatie. Controle heeft persoonlijk plaats en op veelal onaangekondigde momenten. Dit heeft als voordeel dat iedereen ‘scherp’ blijft en de kans op fouten beperkt blijft.

 
 

Caribisch Nederland

In Caribisch Nederland hebben we jaarlijks meer kunnen doen voor dieren. Maar liefst 170% meer aan bestedingen doelstelling ten opzichte van 2010. Het afgelopen jaar werd het aantal maandelijkse ingrepen verhoogd naar 135 per maand, enkel al op Curacao. Mede omdat de wachtrij voor het gratis steriliseren en castreren opnieuw op liep konden we afspraken met dierenartsen maken voor extra ingrepen.

En zo realiseerden wij een record aantal ingrepen over 2019 van 2.300 dieren die door ons gratis gesteriliseerd/gecastreerd kon worden. Dit aantal ingrepen zorgt er vervolgens voor dat ruim 35.000 dieren niet geboren worden in een jaar. Uitgaande van twee nestjes in een jaar. Dieren die over het algemeen dieren die geen eerlijke kans zouden hebben. Met name de bevolking die niet beschikt over financiële middelen maakt gebruik van onze actie om toekomstig dierenleed te voorkomen. Inmiddels bestaat er een wachtlijst van 3 maanden. De meewerkende dierenartsen hebben de vrije ruimten in hun werkschema al diverse malen aangepast om meer ingrepen uit te kunnen voeren. Ook op Bonaire worden door ons ruim 250 ingrepen uitgevoerd, naast de nazorg met medicijnen.

Sinds onze start in Curacao zijn door ons inmiddels ruim 14.000 sterilisatie ingrepen uitgevoerd. Waarmee Stichting Dierenhulp bewezen heeft een wezenlijke bijdrage geleverd te hebben aan het land Curacao en de samenleving. Niet enkel op het gebied dieren maar eveneens sociaaleconomisch aan de regering.

De herstructurering van de organisatie binnen Caribisch Nederland behoort tot een factor waarmee rekening gehouden dient te worden. Hierbij moet gedacht worden aan meer zelfstandige hulpuitvoering en minder afhankelijkheid van externe factoren zoals dierenvervoer en ambulancevervoer. Waarmee zelfstandige investeringen gemoeid zijn. Daar de organisatie geen overheidsgelden of sponsorgelden van enig loterij ontvangt.

Ter illustratie: Veel mensen denken dat wij steun ontvangen van loterijen. Hier een praktijkvoorbeeld.

Een aanvraag voor medicijnen bij Stichting Dierenlot om een jaar lang nazorg te geven op Bonaire aan de dieren die door ons opgevangen en geholpen zijn werd afgewezen. Dit na een persoonlijk gesprek met de directie die afgereisd was naar Bonaire. De aanvraag ging over een totaal bedrag van 6.000 dollar (5.300 euro) Daarvan konden wij een jaar lang medicatie kopen en verstrekken aan dieren die onder behandeling stonden. Dit zou gedaan worden door onze vrijwilligster bij huisbezoeken aan de veelal arme bevolking die zelf geen geld had voor medicatie of vervoer om naar een dierenarts te komen.
De aanvraag voor deze medicijnen werd door Stichting Dierenlot afgewezen. Veel liever gaf men ons een auto volgeplakt met reclame-uitingen van hen om in rond te rijden. Echter een auto hebben wij niet nodig, die hebben we zelf. Een pick up die bovendien neutraal is van kleur waardoor we ook betere toegang hebben in de wat minder goed bekendstaande wijken. Nadat wij helder aangaven waarom we die veel duurdere auto niet nodig hadden kregen we niets.

Waarmee duidelijk wordt waarom het gaat. Reclame rijden en in Nederland marketing bedrijven via TV spotjes en folders. Echter medicijnen die nodig zijn om dieren te helpen en hun leven draaglijker te maken plus goedkoper waren dan de auto werden niet verstrekt. Tja op een pilletje kun je ook moeilijk stickers plakken. Dus wij ontvangen geen cent van Stichting Dierenlot al doet men graag anders geloven.

 
 

Ambassadeurs

Met de komst van topmodel Kim Feenstra en actrice Kimberley Klaver hopen we het jonge publiek aan te spreken. Via de diverse Social Mediakanalen zijn beide toppers zeer bedreven en samen met hen hopen we verder te bouwen aan de toekomst van dieren en Stichting Dierenhulp.

Zonder ambassadeurs bereiken we minder mensen. Het netwerk van onze ambassadeurs wordt nu aangesproken en bewust gemaakt van de problemen die er helaas op heel veel gebieden zijn met dieren en hun welzijn.

Wij zijn dan ook trots op onze ambassadeurs die bestaan uit Topmodel Kim Feenstra, Actrice Kimberley Klaver, TV persoonlijkheid Carlo Boszhard, Actrice en zangeres Joke Bruijs, Acteur Dick Rienstra, Voetbal trainer en annalist Mario Been, kunstschilder en meestervervalser van de eeuw Geert Jan Janssen. Stuk voor stuk dierenvrienden en mensen die het hart op de goede plek hebben.

Belangeloos werken ze mee dus niemand ontvangt een financiële vergoeding voor zijn/haar inzet. Dat is bij veel organisaties vaak anders. Daar worden ze dik betaald om een promotiefilmpje in te spreken, vaak aangevuld met een volledig betaalde reis naar een gebied waar een organisatie actief is. Wij zijn er trots op dat al onze ambassadeurs het gratis doen en dat ze juist ons als Stichting Dierenhulp hebben uitgekozen om zich voor in te zetten.

 
 

Baten

Stichting Dierenhulp ontvangt geen subsidie van welke overheid ook. Ook ontvangt men geen financiële middelen van loterijen zoals een Postcodeloterij, Vriendenloterij of Dierenlot etc. Via eigen fondswerving en inzet van vrijwilligers wordt getracht de doelstellingen te verwezenlijken. Daarbij gesteund door trouwe dierenvrienden die als donateur hun geweldige steentje bijdragen!

De totale baten over 2019: 209.589 euro.


Naast de donaties die we van onze donateurs mochten ontvangen, is een gedeelte ontvangen vanuit:

Web - Koopjeshoek
Via onze webshop kunnen we tegen zeer scherpe tarieven leuke dier gerelateerde items aanbieden. Hiervan gaat het totale opbrengst bedrag naar de doelstelling(en) en jaarlijks wordt er via de koopjeshoek voor ongeveer 7.000 euro besteld.

Web - Veiling
Jaarlijks proberen we 2 tot 3 veilingen te organiseren. De items zijn grotendeels geschonken waarbij ook hier de opbrengst in zijn geheel naar de doelstelling(en) gaat. Uiteenlopende items van sport, kunst, cultuur, verzamelen zoeken we jaarlijks bijeen, waarbij de netwerken die we hebben aangesproken worden. Een vast bedrag aan opbrengst is hier niet aan te koppelen. Maar jaarlijks levert dit ons een bedrag tussen 1.500 en 3.000 euro op.

 
 

Lasten

Kostenstijging is helaas onoverkomelijk. De tarieven voor de benodigde materialen stijgen wereldwijd en vanwege importbeperkingen zullen een aantal materialen in het land zelf aangekocht dienen te worden. Ook stijgen de kosten voor papier en postzegels jaarlijks.

Besteed aan doelstellingen:
Projecten69.036
Informatie/PR7.747
Advieskosten/juridische bijstand:1.452


De kosten die banken doorberekenen aan ons voor gebruik van o.a. acceptgirokaarten en de verwerking daarvan, stijgen jaarlijks licht. Ook het storneren van donaties en niet kunnen verwerken van incasso-opdrachten is een post die flexibel is waarvoor banken kosten blijven doorberekenen. Daarom houden we onze administratie goed bij om juist door kleine foutjes niet onnodig op kosten gejaagd te worden.

PostNL is de grootste kostenpost voor ons. Ter vergelijk in 2010 betaalden wij voor een postzegel nog 0,44 cent voor een normale brief van 20 gram. In 2014 was het al 0,64 cent en sinds 1 januari dit jaar kost eenzelfde zegel voor eenzelfde brief maar liefst 0,91 cent. En die kosten daar kunnen wij enkel heel goed naar blijven kijken en veel afhandelen via e-mail. Daarom vragen wij ook bij elke aanmelding om het mailadres om op die wijze snel en goedkoper te kunnen communiceren met de donateur. Want elke besparing telt en komt ten geode aan de doelstelling(en) die wij nastreven.

Exploitatiekosten:
Huisvestingkosten1.200
Personeelskosten40.453
Algemene kosten4.452
Autokosten970
Afschrijvingen210


Serieus Request
Een initiatief van Stichting Dierenhulp is “Serieus Request voor Dieren”. Nadat wij de kattenopvang in IJmuiden de helpende hand konden geven met een nieuw onderkomen was het eind 2014 Stichting Dierenthuis, 2015 Waar is onze Angel, 2016 Second Chance foundation en in 2017 Zwerfkat in Nood in 2018 Stichting Paard in Nood en De Egelbescherming Nederland in 2019 in de publieksprijs won. Serieus Request richt zich op Nederlandse organisaties die in eigen of buitenland zich inzetten voor hulp aan dieren. Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd om een wens in vervulling te laten gaan. Het bestuur heeft ook hier besloten garant te staan voor de duur van vijf jaren. Bovendien is de actie Series Request voor Dieren een vette knipoog naar de 3FM actie waarbij miljoenen jaarlijks via het Rode Kruis naar buitenlandse projecten gaat. Terwijl er in Nederland ook nog het een en ander te verbeteren valt.Rentebaten105
Rentelasten en kosten2.057
Netto resultaat:82.117


Reserves
Risicofonds heeft als bestemming de organisatie en haar vrijwilligers te beschermen tegen de risico’s die aanwezig zijn in gebieden waar economische en politieke instabiliteit bestaan. Hieronder vallen juridische bijstand evenals claims van derden. Onder dit laatste behoren o.a. schadeclaims voor behandelingen waarbij het dier uiteindelijk overlijdt In de gebieden waar de organisatie werkzaam is komen dergelijke claims beduidend sneller voor dan in Nederland. Ook bestaan er risico’s ten aanzien van vervoer van dieren, waarbij schade en letsel kan ontstaan.

Stichting Dierenhulp is werkzaam is in gebieden waar natuurgeweld met regelmaat voorkomt en zeer ernstige schade kan toebrengen. Zo werd Venezuela in 1999 en 2010 getroffen door noodweer waarbij in 1999 de gehele dierenkliniek met alle toebehoren weggevaagd werd. Een schade van destijds 200.000 gulden.

 
 

Stichting Dierenhulp  -  Hesterweg 16  -  7076 AT  Varsselder
0315-845118  -  NL47RABO0373410700